Datum: februari 2018
Betreft: Ledenvergadering

Geacht lid,

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de ledenvergadering

Plaats: Aula nabij de begraafplaats te Damwoude
Datum: 12 maart 2018
Tijdstip: 20.00 uur

Jacob Bijlsma zal een lezing verzorgen genaamd: "Grafstemming" of "vredig en eeuwig" in het bos.


Agenda:

1. Welkom
2. Notulen 13 maart 2017 + jaarverslag secretaris
3. Verslag penningmeester
4. Accountantsverklaring
5. Vaststellen ledenkorting + contributie
6. In memoriam
7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Bote van der Schaaf
8. Presentatie door Jacob Bijlsma
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tegenkandidaten voor punt 7 dienen vóór het begin van de vergadering schriftelijk te zijn gemeld aan het bestuur.

Hoogachtend,
het bestuur

www. uitvaartverenigingdamwoude.nl

Wilt u uw mailadres doorgeven aan de ledenadministrateur:
ledenadministrateur@uitvaartverenigingdamwoude.nl

 
     
  © Uitvaartvereniging Damwoude e.o. Webdesign: ItKin