Datum: februari 2019
Betreft: Ledenvergadering

Geacht lid,

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de ledenvergadering

Plaats: Aula nabij de begraafplaats te Damwoude
Datum: 11 maart 2019
Tijdstip: 20.00 uur

Oeds Visser van de Herbergier te Bartlehiem zal een lezing verzorgen over hoe het concept kleinschalig wonen gestalte krijgt in de Herbergier. Tevens zal hij een toelichting geven van zijn drijfveren voor het schrijven van het boek "vensters met verhalen, over ouders met dementie".


Agenda:

1. Welkom
2. Notulen 12 maart 2018 + jaarverslag secretaris
3. Verslag penningmeester
4. Accountantsverklaring
5. Vaststellen ledenkorting + contributie
6. In memoriam
7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar E. Hekstra en P. Faber
8. Presentatie door Oeds Visser
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tegenkandidaten voor punt 7 dienen vóór het begin van de vergadering schriftelijk te zijn gemeld aan het bestuur.

Hoogachtend,
het bestuur

www. uitvaartverenigingdamwoude.nl

Wilt u uw mailadres doorgeven aan de ledenadministrateur:
ledenadministrateur@uitvaartverenigingdamwoude.nl

 
     
  © Uitvaartvereniging Damwoude e.o. Webdesign: ItKin